Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

SKORVERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili’nde 980211 no ile kayıtlı 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün İş Merkezi No:96 K:2 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 772068554700012 MERSİS no’lu Skor Veri Analiz Hizmetleri A.Ş. (“SKORVERİ” ya da “Şirket”) olarak, www.skorveri.com.tr ve panel.skorveri.com.tr (“Websitesi”)’nde gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
  • Tarafınıza ait kişisel veriler, SKORVERİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Başvuru ve Skorlama taleplerinizin değerlendirilmesi,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi ile yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, skorlama işlemlerinin yapılması,
 • Borç/Alacak Risk analizi ve yönetimi,
 • Pazarlama ve reklam amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması,
 • Pazarlama ve iletişim amaçlı ticari ileti gönderilmesi için işlenmesi ve bu yönde dış hizmet alınmasına yönelik sözleşme ilişkisi içinde bulunan 3.kişilerle, amaçla sınırlı olarak paylaşılması,
 • Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi,
 • Veri tabanı oluşturulması, korunması, yedeklenmesi ve gözetimi,
 • Muhaberat faaliyetleri,
 • Çeşitli raporlamalar yapılması,
 • Ödeme, borç ve fatura takibi yapılması,
 • Ödeme, borç ve fatura takibi sonrası hatırlatma yapılması,
 • Sigortalı lehine poliçelerin oluşturulması ve takibi, poliçeler kapsamında kefil süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmelere ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve teyitlerin yapılması,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Müşteri portföyü oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Yeni müşteriler ile sözleşme yapılması,
 • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 

 

 

Açık Rızanız bulunması halinde ise;

 • Kampanyalar oluşturulması da dâhil pazarlama operasyonlarının yürütülmesi, çapraz satış yapılması,
 • Skorlama hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, müşteri memnuniyetini ölçen anketler de dâhil olmak üzere her türlü anket çalışması ve pazar araştırması yapılması,
 • Tekraren Skorlama yapılması gerektiği hallerde önceki işlem çıktısı verilerinden yararlanılması,
 • İşbu aydınlatma metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen şekilde aktarım yapılması,

 

amaçlarıyla işlenmekte ve uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  • Kişisel verileriniz, başvuru işlemlerinizin tamamlanması, kimliğinizin doğrulanması, skorlama faaliyeti, borç, taksit ve fatura hatırlatma hizmetlerinin yerine getirilmesi satın alınan/alınacak ürün için sigortalı firma lehine sigorta yapılması ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SKORVERİ tarafından; form, e-posta, Skorveri sistemi, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, hissedarı olunan firmalar, hissedarlar, iş ortakları, saha çalışmaları, kişiler, web ara yüzü, mağazalar, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, mağaza ve bayiler, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecileri, MERNİS, önceki skorlama işlemleri, çağrı merkezi ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  • SKORVERİ tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; başvuru işlemlerinizin tamamlanması, kimliğinizin doğrulanması, skorlama faaliyeti, borç, taksit ve fatura hatırlatma hizmetlerinin yerine getirilmesi, satın alınan/alınacak ürün için sigortalı firma lehine sigorta yapılması ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve yukarıda belirtilen amaçlarla iş ve işin gereği olması halinde iş ortaklarına, iştiraklere, hissedarlara, kamu kurumlarına, aracılara, araştırma firmalarına, destek hizmeti alınan firmalara, Koru Sigorta A.Ş.’ye, Kredi Kayıt Bürosu’na, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne, Yerel Yönetimler’e, Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecileri’ne, bağımsız denetim şirketlerine, anlaşmalı avukatlık ile danışmanlık firmalarına, MERNİS ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir. Ancak, her halükarda KVKK’da belirtilen istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

 

 

 

 1. Yurtdışına Veri Aktarımı
  • SKORVERİ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
  • SKORVERİ tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Şirket adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ilgili belgere yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. SKORVERİ, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin SKORVERİ tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
  • SKORVERİ nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasına değer veririz. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen Genel Merkez adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ilgili belgelere yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.

 

SKORVERİ’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Websitesi’nde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.

Bize ulaşın